Forskning och utveckling

Konservator som konserverar en hjälm tillhörande en historisk rustning

Statens historiska museer bedriver forskning och utveckling i syfte att bredda förståelsen av historien samt inspirera myndigheten och verksamhetsfältet till nya inriktningar och arbetssätt. Verksamheten genomsyras av intern och extern samverkan, spänner över flera forskningsfält och har ofta en tvärvetenskaplig prägel.

Vid Statens historiska museer sker både grundforskning och tillämpad forskning samt systematiskt utvecklingsarbete. Verksamheten bedrivs vid Enheten för Forskning och utveckling samt av medarbetare inom myndighetens olika avdelningar. Inom ramen för FoU-verksamhetens uppdrag ryms en mängd ämnesområden, såsom arkeologi, historia, numismatik, etnologi, idéhistoria, ekonomisk historia, religionshistoria, genusstudier, museologi, konservering/kulturvård, konstvetenskap, kritiska kulturarvsstudier, digital humaniora och miljöhumaniora. Verksamheten leds och samordnas av en forskningschef. Forskning- och utvecklingsverksamheten vid Arkeologerna samordnas internt.

Forskning- och utvecklingsverksamheten finansieras av externa medel från såväl de stora forskningsråden som andra institutioner. Statens historiska museer samarbetar med en rad olika akademiska miljöer, museer och andra institutioner i olika projekt och knyter till sig forskning genom flera nätverk.

Forsknings- och utvecklingsprogram

Statens historiska museers forsknings- och utvecklingsprogram utgår från myndighetens breda forskningsbehov och vägleder FoU-verksamhetens kunskapsuppbyggnad och utvecklingsarbete. Det är en grund för framtida forskningsansökningar och samarbeten med andra kunskapsinstitutioner, samt förtydligar forskningens och utvecklingens roll i myndigheten. I programmet identifieras sex strategiskt viktiga teman:

  • Forskningsinfrastrukturer
  • Digital humaniora och materialitet
  • Museer som fenomen
  • Existentiella frågor, religion och samhälle
  • Jämlikhet och en bredare historieskrivning
  • Hållbarhet, klimat och framtiden

Ladda ner program

Ladda ner forsknings- och utvecklingsprogram (FOU), 2020-2024.pdf

Forskare vid Enheten för forskning och utveckling

Forskningsprojekt

Pågående

Tidigare projekt

Forskningskommunikation

Forskningen vid Statens historiska museer kommuniceras via många olika kanaler, såsom publikationer, konferenser och programverksamhet. Den kan också resultera i utställningsproduktion eller i nya arbetssätt och metoder för arbetet inom myndigheten. Våra forskare publicerar ofta i internationellt erkända vetenskapliga tidskrifter och externa bokförlag. Vid myndigheten finns också en egen publikationsserie samt en rapportserie.

Du hittar delar av våra publikationer på bokhandeln Eddy.

Rapporter forskning och utveckling

Forsknings- och utvecklingsenheten publicerar forskning i kortare forskningsrapporter.

Rapporter forskning och utveckling

Webbportaler

Myndigheten utför utvecklingsinsatser som samlar, analyserar, bearbetar källmaterial för att göra det tillgängligt för fler. Det har resulterat i webbportalerna Alvastra portalen och Birka portalen.

Samarbeta med oss!

Statens historiska museer söker ständigt samarbeten med vetenskapssamhället. Du som forskare är varmt välkommen att kontakta oss på Forskning- och utvecklingsenheten för samarbeten och forskningsprojekt.

Kontakt forskning och utveckling

Elin Fornander, enhetschef för Forskning och utveckling,
+46 (0)8-519 556 68, elin.fornander@shm.se