Forskning

Konservator som konserverar en hjälm tillhörande en historisk rustning

Statens historiska museer har en forsknings- och utvecklingsenhet som är gemensam för Statens historiska museer och kopplar till verksamheten på de olika museerna och även forskningen på Arkeologerna.

Forskning knuten till myndigheten

Vid Statens historiska museer sker både grundforskning och tillämpad forskning. Forsknings- och utvecklingsenheten arbetar med kunskapsuppbyggnad, utvecklings- och utredningsverksamhet, riktade mot myndighetens egna och samhällets behov. Vi arbetar både i ett nationellt och internationellt forsknings- och utbildningslandskap. Forsknings- och utvecklingsenheten är en dynamisk vetenskaplig miljö som leds av en forskningschef.

Våra forskningsområden:

 • Arkeologi
 • Numismatik
 • Etnologi
 • Historia
 • Idéhistoria
 • Ekonomisk historia
 • Religionshistoria
 • Genusstudier
 • Museologi
 • Konservering/kulturvård
 • Konstvetenskap
 • Modevetenskap
 • Kritiska kulturarvsstudier
 • Digital humaniora
 • Miljöhumaniora

Extern finansiering

Enhetens forskare finansieras av externa finansiärer. Verksamheten har genom åren fått stöd av de stora forskningsråden men också fått bidrag från EU och andra institutioner. SHM samarbetar med en rad akademiska miljöer i olika projekt, med länsmuseer och andra aktörer i landet och knyter till sig forskning genom flera nätverk.

Forskningsprogram

Statens historiska museers forsknings- och utvecklingsprogram visar på myndighetens breda forskningsbehov och vägleder Forsning- och utvecklingsenhetens kunskapsuppbyggnad. Det är en grund för framtida forskningsansökningar och samarbeten med andra kunskapsinstitutioner, samt förtydligar forskningens roll i myndigheten.

Ladda ner vårt forsknings- och utvecklingsprogram (FOU), 2020-2024.pdf

Vi gör strategiska satsningar inom:

 • Forskningsinfrastrukturer
 • Digital humaniora och materialitet
 • Museer som fenomen
 • Existentiella frågor, religion och samhälle
 • Jämlikhet och en bredare historieskrivning
 • Hållbarhet, klimat och framtiden

Forskare vid enheten

Tidigare forskare och deras forskningsprojekt

Forskningsprojekt

Pågående

Tidigare projekt

Forskningskommunikation

Digital kommunikation blir allt viktigare för att sprida forskningsresultat. Forskning kan också resultera i utställningsproduktion eller i nya arbetssätt och metoder för arbetet inom myndigheten. Vid myndigheten finns en lång tradition av att publicera forskning i böcker och rapporter. Våra forskare publicerar också ofta i internationellt erkända vetenskapliga tidskrifter och externa bokförlag.

Forskningsrapporter

Forsknings- och utvecklingsenheten publicerar forskning i kortare forskningsrapporter.

Rapporter forskning och utveckling

Forskningslitteratur

Du hittar delar av våra publikationer på bokhandeln Eddy.

Digitala plattformar

Myndigheten utför forskningsinsatser som samlar, analyserar, bearbetar källmaterial för att göra det tillgängligt för fler. Det har resulterat i webbportalerna Alvastra portalen och Birka portalen.

Forskningsnätverk

Personalen på Statens historiska museer deltar i forskarnätverken:

Samarbeta med oss!

Statens historiska museer söker ständigt samarbeten med vetenskapssamhället. Du som forskare är varmt välkommen att kontakta oss på Forskning- och utvecklingsenheten för samarbeten och forskningsprojekt.

Kontakt forskning och utveckling

Elin Fornander, Tf enhetschef för Forskning och utveckling,
+46 (0)8-519 556 68, elin.fornander@shm.se