Forskning och utveckling

Konservator som konserverar en hjälm tillhörande en historisk rustning

Statens historiska museer har en forsknings- och utvecklingsenhet som är gemensam för Statens historiska museer och kopplar till verksamheten på de olika museerna och även forskningen på Arkeologerna.

Forskning knuten till myndigheten

Vid SHM sker både grundforskning och tillämpad forskning. FoU-enheten arbetar också med kunskapsuppbyggnad, utvecklings- och utredningsverksamhet, riktade mot myndighetens egna och samhällets behov. Ämnesområdena är till exempel arkeologi, numismatik, etnologi, historia, idéhistoria, ekonomisk historia, religionshistoria, genusstudier, museologi, konservering/kulturvård, konstvetenskap, modevetenskap, kritiska kulturarvsstudier, digital humaniora och miljöhumaniora. SHM verkar i ett omfattande nationellt och internationellt forsknings- och utbildningslandskap.

FoU-enheten är en dynamisk vetenskaplig miljö som leds av en forskningschef och verkar för forskningsbaserad kunskapsuppbyggnad. Enhetens forskare finansieras av externa finansiärer. Verksamheten har genom åren fått stöd av de stora forskningsråden men också fått bidrag från EU och andra institutioner. SHM samarbetar med en rad akademiska miljöer i olika projekt, med länsmuseer och andra aktörer i landet och knyter till sig forskning genom flera nätverk.

Forskningsprogram

Statens historiska museers (SHM:s) FoU-program visar på myndighetens breda forskningsbehov och vägleder FoU-verksamhetens kunskapsuppbyggnad. Det är en grund för framtida forskningsansökningar och samarbeten med andra kunskapsinstitutioner, samt förtydligar forskningens roll i myndigheten.

Vi gör strategiska satsningar inom:

  • Forskningsinfrastrukturer
  • Digital humaniora och materialitet
  • Museer som fenomen
  • Existentiella frågor, religion och samhälle
  • Jämlikhet och en bredare historieskrivning
  • Hållbarhet, klimat och framtiden

Forskare vid enheten

Tidigare forskare och deras forskningsprojekt

Forskningsprojekt

Pågående

Tidigare projekt

Forskningskommunikation

Digital kommunikation blir allt viktigare för att sprida forskningsresultat. Forskning kan också resultera i utställningsproduktion, eller i nya arbetssätt och metoder för arbetet inom myndigheten. Vid myndigheten finns en lång tradition av att publicera forskning i böcker och rapporter. Våra forskare publicerar också ofta i internationellt erkända vetenskapliga tidskrifter, samt med externa förlag.

Forskningsrapporter

FoU-enheten publicerar forskning i kortare forskningsrapporter.

Rapporter forskning och utveckling (FoU)

Köp böcker

Du hittar delar av våra publikationer på bokhandeln Eddy.

Digitala plattformar, filmer och länkar

Myndigheten utför forskningsinsatser som samlar, analyserar, bearbetar och förädlar källmaterial så att det blir användbart för fler forskare. Det har resulterat i infrastrukturella projekt som Alvastra portalen och Birka portalen.

Forskningsnätverk

Personalen på SHM deltar i flera olika etablerade forskarnätverk, bland dessa ingår:

Frågor och samarbeten

SHM söker samarbeten med det omgivande vetenskapssamhället och allmänheten för kunskapsuppbyggnad med utgångspunkt i FoU-programmet 2020-2024. De forskare som vill inleda samarbete med myndigheten, eller förlägga sitt arbete till SHM uppmanas att ta kontakt med FoU-enheten.

Christina Fredengren, chef enheten för Forskning och utveckling,
+46(0)8-519 556 66, christina.fredengren@shm.se