Fyndinlämning

Statens historiska museer har stora samlingar av arkeologiska fynd från hela landet. Oftast påträffas fornfynd vid arkeologiska undersökningar. Fornfynd kan också hittas av en slump i samband med markarbeten. Fynden är ett viktigt källmaterial som kan berätta om platsens och landets förhistoria och historia.

Riksantikvarieämbetet (RAÄ) är den myndighet som beslutar om all fyndfördelning till Sveriges olika museer. Riksantikvarieämbetet utformar råd och anvisningar för hur fynd från arkeologiska undersökningar och lösfynd ska hanteras. Statens historiska museer har med utgångspunkt i Riksantikvarieämbetets riktlinjer tagit fram anvisningar för hur fynd som överförts till myndigheten ska märkas och lämnas in.

Fyndinlämning vid uppdragsarkeologiska undersökningar

Myndighetens definition och riktlinjer kring fyndinlämning baseras på:

Kontakt fyndinlämning

Ytterligare information eller rådgivning angående praktiska och tekniska detaljer gällande fyndinlämning kan fås genom att skicka en fråga till: Fyndinlamning@shm.se

Råd till fyndhantering av Ostlänken

Inför den planerade järnvägen Ostlänken, mellan Södertälje och Linköping, har förhandsbesked tagits om att allt fyndmaterial ska fyndfördelas till Statens Historiska Museers arkeologiska samling (SHM). Det innebär att fynden ska registreras, märkas, uppordnas och lämnas in enligt SHM:s principer.

Kontakt fyndhantering Ostlänken

Ytterligare information eller rådgivning angående praktiska och tekniska detaljer kan fås genom att skicka en fråga till: Ostlanken@shm.se

Har du som privatperson eller företag hittat ett fornfynd?

Fynd som är påträffade på en redan känd fornlämning eller är helt eller delvis gjort av guld, silver eller kopparlegering har Staten rätt att lösa in. Fynd och den plats de är hittade på kan vara mycket intressanta för forskningen och förståelsen av historien. Om du hittar ett fornfynd ska det anmälas till den Länsstyrelsen i det län där fyndet är hittat.