Projektet Humus economicus

Projektnamn

Humus economicus: om jordblindhet och myllans värde i urbaniserade landskap

Projekttid

2021–2024

Finansiär

Formas

Projektledare

Janna Holmstedt, forskare inom konst och miljöhumaniora vid Statens historiska museer.

Projektgrupp

  • Christina Fredengren, forskare och forskningschef, Statens Historiska Museer
  • Jenny Lindblad, forskare, Urbana och regionala studier, KTH Kungliga tekniska högskolan
  • Malin Lobell, konstnär och trädgårdsmästare
  • Karin Wegsjö, filmare och regissör
  • Cecilia Åsberg, forskare, Professor i Genus, Natur, Kultur, Linköpings universitet

Projektets populärvetenskapliga webbplats

Projektbeskrivning

I ljuset av den akuta miljö- och omställningsproblematiken och vad som skulle kunna beskrivas som urbaniserade människors relationskris med naturen, undersöker det tvärdisciplinära projektet Humus economicus föreställningar om jordens status, värde och framtid.

Frågan om jordarnas framtid och värde berör mycket mer än människans livsmedelsförsörjning och bör därför inte ses som en angelägenhet enbart för jordbruket eller jordbruksforskningen. Därför mobiliserar detta projekt miljöhumaniora, feministisk posthumaniora samt konst för att undersöka förändrade människo-jordrelationer—relationer som utvecklats under 6000 år och radikalt omvandlats de senaste 100 åren—för att få till stånd ett perspektivskifte där jord istället för livlöst substrat framträder som livsmiljö och levande kultur med en nyckelroll i hållbarhetsarbetet och för de globala hållbarhetsmålen.

Genom projektet möts kulturarvs-, genus- och urbana studier, konstnärlig forskning och praktik, samt regenerativa odlingspraktiker. Projektet undersöker hur olika former av samspel med jord kan öka kunskaperna om dess betydelse för livet på jorden, historiskt och i framtiden. Det utgår från hypotesen att om klimatutmaningarna sätts i relation till historiska och kulturella perspektiv där meningsfulla och existentiella samband knyts, där alla sinnen får vara med, kan en djupare förståelse för jordens värde och osynliga klimatarbete framträda. I en kreativ, kritisk och experimentell anda föreslår projektet att människan inte är alltings mått utan alltid redan del av ömsesidigt beroende och myllrande ekologier, vilket tillåter oss att spekulera kring vad som händer i övergången från Homo economicus till Humus economicus. Forskningsprocessen formas genom fältstudier, interdisciplinära workshops och vandringar, samt plats- och situationsspecifika interventioner i samarbete med konstnärer, forskare, lokala organisationer med flera.

Forskningskommunikation

Humus economicus. Let’s get back down to earth!
Webbplattform och populärvetenskaplig kommunikationskanal för forskningsprojektet Humus economicus, offentliggjord 1 mars, 2021.

Jordens betydelse lyfts fram i nytt projekt
Artikel om Humus economicus och intervju med Janna Holmstedt av Elin Viksten i tidningen Extrakt, 4 feb, 2021.

Hon spelar lågfrekventa ljud för att få majs att gro
Intervju med Malin Lobell av David Richter i Sveriges Radio P4, 1 feb, 2021

Fyra systrar för Plantroposcen
Processorienterat och deltagarbaserat verk av Janna Holmstedt och Malin Lobell i konst- och forskningskollektivet (P)Art of the Biomass, visas i utställningen: Sustainable Societies for the Future, Malmö Konstmuseum i samarbete med EXPO Chicago, intendent Anna Johansson, 1 feb-23 maj, 2021.