Arkeologerna

Arkeologerna ansvarar för att bygga kunskap om, kontextualisera och tillgängliggöra de materiella och immateriella kulturarv som ingår i myndighetens arkeologiska uppdragsverksamhet.

Avdelningens uppdrag är att bedriva modern och effektiv arkeologi med hög vetenskaplig ambition och rationella metoder.

Grunden för uppdragsverksamheten är att den bedrivs med full kostnadstäckning och förmågan att balansera detta mot objektens vetenskapliga potential. I uppdraget ingår även att göra resultaten av de arkeologiska undersökningarna tillgängliga.

Medarbetare