Om myndigheten

Statens historiska museer har till uppgift att främja kunskapen om och intresset för Sveriges historia och att bevara och utveckla det kulturarv som myndigheten förvaltar. Vår verksamhet ska vara en angelägenhet för alla människor i samhället.

Vårt arbete utgår från alla människors lika värde och bidrar till en demokratisk samhällsutveckling. Vår verksamhet ska vara tillgänglig för alla och vi ska bemöta alla på lika villkor oavsett bakgrund, förförståelse, åsikter och funktionsförutsättningar.

Myndighetens samlingar

Vår verksamhet ska ta sin utgångspunkt i våra samlingar och miljöer, och i kunskapen om dem. Vi bevarar och förvaltar samlingar och miljöer för nutida och framtida generationer. Våra samlingar ska ge upphov till många olika tolkningar och omtolkningar av historien. Med olika perspektiv, på det förgångna och samtiden, bidrar vi till ett reflekterande förhållningssätt till historia.

Kulturarvet är en samhällsresurs som aktiveras i mötet med användaren. Med en nyfiken och utforskande dialog skapar vi relationer som breddar och fördjupar verksamheten. Vår verksamhet ska präglas av en öppenhet för delaktighet och medskapande och erbjuda människor tillfälle att inspireras och se nya möjligheter. Ett använt kulturarv blir ett angeläget kulturarv!

Insynsråd

Till myndigheten är ett insynsråd knutet. Rådets uppgift är i huvudsak att tillföra myndigheten kunskap, kompetens och mångfald, att ge myndighetschefen råd och stöd samt att tillgodose behovet av demokratisk insyn och medborgerligt inflytande i myndighetens verksamhet. Rådets ledamöter är: Anders Högberg, professor vid Institutionen för kulturvetenskaper vid Linnéuniversitetet; Eskil Franck, docent i teologi och tidigare överintendent vid Forum för levande historia; Johanna Sandahl, agronom och ordförande i Naturskyddsföreningen och Seher Yilmaz, kommunikationskonsult och ordförande i Rättviseförmedlingen.