Museerna kontakt

Museerna ansvarar för att de materiella och immateriella kulturarv som ingår i myndighetens samlingar och miljöer blir tillgängliga, användbara och efterfrågade genom olika typer av museiupplevelser.

Gott värdskap som välkomnar alla oavsett målgrupp baserat på kunskap om användarnas behov, öppenhet och främjandet av allas delaktighet i kulturupplevelser, reflektion och kreativitet ska genomsyra publikmötet.

Grunden för museernas verksamhet är myndighetens samlingar och tanken om lärande i alla åldrar där museerna möter olika behov och målgrupper. Museerna ska vidare ansvara för strategisk planering för respektive museum.

Kontaktuppgifter