Antiziganismen och samlingarna

Projektnamn: Antiziganismen och samlingarna – kunskapsproduktion och samlande vid kulturhistoriska museer och arkiv under 1900-talet 
Projekttid: 
1 september 2016 – 31 december 2019

Finansiärer

  • 1 september 2016 – 31 augusti 2018 Kulturrådets medel för centrala museers forskning
  • 1 september 2018 – 31 december 2019 Riksantikvarieämbetets medel för centrala museers forskning
  • Medfinansiering under hela projekttiden av Statens historiska museer och Institutet för språk och folkminnen

Projektdeltagare

  • Lotta Fernstål, forskare vid Statens historiska museer
  • Charlotte Hyltén-Cavallius, forskare vid Institutet för språk och folkminnen

Kort beskrivning

I kulturhistoriska museer och arkiv i Sverige finns stora mängder material som rör människor som av majoritetsbefolkningen kallades ”zigenare” och ”tattare” och som samlats in under 1900-talet, samt i viss mån även ytterligare äldre material. I samlingar finns bland annat etnologiska frågelistor, uppteckningar, fotografier, tidningsklipp, anteckningsuppgifter och brev från insamlare av material. Beskrivningarna och dokumentationen av så kallade ”zigenares” och ”tattares” liv och livsvillkor har framför allt skett av representanter för majoritetsbefolkningen.

Hur ska dessa samlingar förstås idag? Hur och i vilka sammanhang skapades de och hur användes de i sin samtid, inom och utom det kulturhistoriska fältet? Kan de användas idag, och i så fall hur? Frågor som dessa är grundläggande i detta projekt, i vilket vi återvänder till befintliga samlingar för att skapa förståelse för dem genom kritisk granskning av samlingarna och ingående studier av ett par av huvudaktörerna bakom dem, framför allt folklivsforskarna Carl-Martin Bergstrand och Carl-Herman Tillhagen.

Projektet resulterade i boken:

Ett lapptäcke av källor. Kunskapsproduktion om romer och resande vid arkiv och museet
Utgivare: Nordic Academic Press, 2020

Exempel på publikationer:

To stage a minority group – the folklorist Carl-Herman Tillhagen and the photographs in the collection Sweden’s gypsies at the Nordic Museum. ARV. Nordic Yearbook of Folklore

“…of immediate use to the society”. On folklorists, archives and the definition of “others”. Culture Unbound. Journal of Current Cultural Research

Undersökning om de så kallade tattare eller zigeuner, cingari, bohemiens. Deras härkomst lefnadsätt, språk m.m. Samt om, när och hwarest några satt sig ner i Swerige? En uppsats av Christfrid Ganander 1780. Nordic Academic Press, Lund