Visselblåsarfunktion

Om du misstänker korruption eller allvarliga oegentligheter inom Statens historiska museer kan du anmäla det. Visselblåsarfunktion kan användas av allmänheten och andra utomstående personer, men även av Statens historiska museers medarbetare.

Från och med den 17 juli 2022 ska offentliga arbetsgivare med minst 50 anställda och privata arbetsgivare med minst 250 anställda ha en intern visselblåsarfunktion. Från och med den 17 december 2023 gäller kravet även för privata arbetsgivare med minst 50 anställda.

Lagen gäller i arbetsrelaterade sammanhang

Den nya visselblåsarlagen gäller vid rapportering i arbetsrelaterade sammanhang av information om missförhållanden som det finns ett allmänintresse av att det kommer fram. Med ett arbetsrelaterat sammanhang menas en persons nuvarande eller tidigare arbete i privat eller offentlig verksamhet, och där personen har fått information om missförhållanden.

Vad kan anmälas?

Du kan anmäla misstänkt korruption, oegentligheter eller allvarliga missförhållanden. Det kan handla om ekonomisk brottslighet, mutor eller jäv eller att en person i ledningen på Statens historiska museer har missbrukat sin ställning. Det kan även handla om enskildas liv och hälsa, som till exempel stora brister i säkerheten på arbetsplatsen eller allvarliga former av diskriminering eller trakasserier. Visselblåsarfunktionen ska inte användas för att anmäla mindre förseelser eller allmänt missnöje och klagomål.

Hur gör jag när jag anmäler?

Mejla din anmälan till registrator@shm.se och ange uppgifter som listas nedan.

Posta anmälan till myndigheten

Det går bra att skicka anmälan via post till:

Statens historiska museer
Box 5428
114 84 Stockholm

Märk kuvertet med ”visselblåsarinformation”.

Lämna anmälan personligen

Du kan lämna din skriftliga anmälan personligen till myndigheten på adressen:

Storgatan 41
114 55 Stockholm

Om du vill vara anonym

Du kan välja att vara anonym genom att inte uppge ditt namn eller några andra personuppgifter i din anmälan. Det kräver dock att du använder en dator som inte kan kopplas till dig. Om du vill ange en e-postadress, men fortfarande vara anonym, kan du skapa en e-postadress som inte kan kopplas till dig.

Din anmälan bör innehålla följande information

  • Ditt namn (frivilligt).
  • Kontaktinformation – e-postadress eller telefonnummer (frivilligt).
  • Vad är det för missförhållande du har uppmärksammat?
  • Var har detta ägt rum?
  • När hände det? Ange datum och tid och om det är något återkommande.
  • Vem eller vilka i ledande ställning eller nyckelposition hos Statens historiska museer är inblandade? Förutom att anmäla myndigheten som sådan, är det bara personer i ledande ställning eller nyckelposition som kan anmälas via visselblåsarfunktionen.
  • Om du har dokumentation kan du bifoga den.
  • Har du vidtagit några andra åtgärder med anledning av de allvarliga oegentligheterna? I sådant fall vilka åtgärder? Har du till exempel meddelat någon annan instans om oegentligheterna?

Offentlighetsprincipen

Statens historiska museer är en statlig myndighet, vilket innebär att inkomna uppgifter betraktas som allmänna handlingar och kan komma att lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen. Vid en begäran om utlämnande av handlingar görs sekretessprövning i varje enskilt fall.

Vad händer med din anmälan?

Anmälan tas emot av myndighetens registrator och lämnas sedan vidare till myndighetens säkerhetschef, som sedan gör en utredning. En utredning kan leda till en anmälan till personalansvarsnämnden och/eller polismyndigheten. I det fall det framkommer att anmälan är helt ogrundad eller det saknas belägg kommer ärendet avslutas utan åtgärd. Om det bedöms att myndigheten inte kan vara opartisk i sin utredning lämnas anmälan och uppgifterna till myndighetens advokatfirma för vidare handläggning.

Så här behandlar vi dina personuppgifter