Användbara auktoriteter för datadriven samlingsforskning

Skrivet av Linnéa Lundin

Hösten 2020 ansökte vi på SHM, tillsammans med Nationalmuseum och Wikimedia Sverige, om en del av det forsknings- och utvecklingsanslag som fördelas av Riksantikvarieämbetet till centrala museer.

Projektet Användbara auktoriteter för datadriven samlingsforskning, som blev beviljat medel, handlar om att utforska Wikidata som vokabulärväxel för kulturarvsinstitutioner. I projektet vill vi titta närmare på vilken nytta sammanlänkad kulturarvsdata via Wikidata kan erbjuda. Projektet pågår under ett år (2021), med möjlighet till förlängning.

Biografiska data

För att avgränsa projektet börjar vi med att länka ihop dataset som beskriver personer födda mellan 1500 och 1800 i Nationalmuseums och Statens historiska museers samlingar. Eftersom auktoritetsdata i form av person- och institutionsnamn är en grundläggande byggsten för metadata kring museisamlingar tänker vi att det är bra att börja där.

Nationalmuseum och Statens historiska museer har stora mängder biografisk data över historiska personer, registrerad och dokumenterad på olika sätt i de olika samlingarna. Hypotesen är att en sammanlänkning av biografiska auktoriteter kommer att kunna ge användare av det sammanlänkade datat nya insikter om historiska sammanhang och nätverk mellan personer.

Analysera, visualisera och se nya samband

I projektet vill vi ta reda på om och hur sammanlänkade kulturarvsdatamängder kan öka datadriven forskning på digitaliserade kulturarvssamlingar. Genom att länka ihop museisamlingarnas biografiska objekt på Wikidata skapar vi förutsättningar för användare att analysera och visualisera samband mellan historiska personer och samlingsdata.

Vi kommer också inom ramen för projektet själva göra visualieringar med de ihopkopplade datamängderna. Genom projektet kan vi då både visa på samband och relationer mellan museisamlingarna medan vi, på Wikidata, bygger upp en rik och uppdaterad datakälla kring våra samlingars biografiska information – öppen att använda för vem som helst.

Städa och matcha

I den fas av projektet vi är inne i nu pågår ett intensivt arbete med att ordna upp och förbättra den information som finns registrerad i våra respektive system, för att vi sedan så smidigt som möjligt ska kunna matcha museernas information mot den i Wikidata via verktyget OpenRefine. Vi har också redan nu kunnat matcha en liten del av de två samlingarnas personposter till varandra via Wikidata. Här är alla Wikidata-objekt som har både SHM- och Nationalmuseum-ID redan nu.