Behandling av personuppgifter

Statens historiska museer (SHM) är personuppgiftsansvarig för all behandling av personuppgifter inom myndighetens verksamhet. För att skydda dina personuppgifter följer vi dataskyddsförordningen (GDPR 2016/679).

SHM är en myndighet. Meddelanden som skickats till oss är allmänna handlingar och kan därför komma att lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen.

Personuppgifter vi samlar in

  • Personuppgifter som lämnas i samband med beställningar av publikationer och prenumerationer sparas så länge som behövs för att expediera beställningen.
  • Personuppgifter som lämnas i samband med besök i samlingarna för studier av föremål diarieförs och bevaras.
  • Personuppgifter som lämnas för utskick av nyhetsbrev sparas tills vidare. Du kan när som helst meddela att du vill avsluta prenumerationen, personuppgifterna tas då bort.
  • Personuppgifter som finns i bokningssystem gällande konferenslokaler, föredrag, publika visningar och skolvisningar sparas tills vidare. Du kan när som helst meddela att du vill få dina personuppgifter borttagna ur systemet.
  • Personuppgifter som lämnas i samband med anmälningar till seminarier, konferenser, vernissager och event sparas så länge som behövs för administrationen. Förutom kontaktuppgifter kan här efterfrågas information om matallergier eller matpreferenser. Dessa uppgifter gallras också så snart de inte längre behövs.
  • Personuppgifter som lämnas vid jobbansökan sparas i två år i enlighet med laga krav. Namn och kontaktuppgifter diarieförs och bevaras. Personuppgifter för sökande som fått tjänsten bevaras.
  • Personuppgifter som lämnas vid intresseanmälan för arbete sparas i ett år.
  • Personuppgifter som lämnas vid anbud i upphandlingar sparas i fyra år i enlighet med laga krav. Namn och kontaktuppgifter diarieförs och bevaras. Vinnande anbud bevaras.

Begäran om utdrag ur register

Du har rätt att begära att få ta del av eventuella uppgifter om dig själv från SHM:s register. Det gör du genom att skicka ett brev med namn och personnummer där det framgår att du vill ta del av eventuellt förekommande uppgifter om dig själv. För att vi ska kunna behandla din begäran ska du underteckna brevet personligen. Namnteckningen är viktig för att ingen annan ska kunna begära ut uppgifter om dig.

Om det finns personuppgifter om dig kommer de att skickas till din folkbokföringsadress.

Begäran om rättelse, radering eller begränsning

Du har rätt att begära rättelse av dina personuppgifter. Du kan begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas.

Du kan ha rätt att få dina personuppgifter raderade ifall uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål som de har samlats in eller behandlats. I de fall SHM har rättslig grund för bevarande av personuppgifterna kommer de inte att raderas. Exempel på rättslig grund kan vara avtal, arkivändamål eller intresseavvägning.

Mer information om dina rättigheter finns på Datainspektionens hemsida.

Kontaktuppgifter

Skicka din egenhändigt undertecknade begäran till:

Statens historiska museer
Registrator
Box 5428
114 84 Stockholm

För frågor gällande SHM:s hantering av personuppgifter kan du kontakta myndighetens dataskyddsombud, Erica Nyström, erica.nystrom@shm.se, eller registrator, info@shm.se.