2021-03-18

SHM får i uppdrag att lämna förslag till inrättandet av Sveriges museum om Förintelsen

Regeringen gav på torsdagen i uppdrag åt Statens historiska museer att lämna förslag till inrättandet av Sveriges museum om Förintelsen som ett museum inom myndigheten. Museet ska öppna senast den 1 juli 2022 och vara placerat i Stockholm.

– Förintelsen får aldrig glömmas bort. Att inrätta Sveriges museum om Förintelsen inom Statens historiska museer markerar att Förintelsen på olika sätt är en del av Sveriges historia, inte minst genom de överlevande som kom till vårt land. Genom ett museum kan minnen och kunskap föras vidare till generationer efter oss, säger Maria Jansén, överintendent på Statens historiska museer.

Uppdraget innebär att myndigheten bland annat ska lämna förslag på vilken inriktning Sveriges museum om Förintelsen bör ha samt de personella, organisatoriska och ekonomiska förutsättningarna för museets inrättande och drift. Vidare ska förslag lämnas på museets lokalbehov givet en lokalisering i Stockholm. Underlag för om, och hur, ett rådgivande organ med experter kan knytas till museet och hur samverkan med berörda institutioner och museer i landet och internationellt ingår också i uppdraget.

Ett nära samarbete kommer att ske med Forum för levande historia som getts i uppdrag att, som ett led i inrättandet, bland annat samla in föremål och berättelser från överlevande och deras liv i Sverige samt att kartlägga befintliga samlingar med information om överlevande med anknytning till Sverige. Bred samverkan med även andra museer, som exempelvis länsmuseer och lokala museer, kommer att eftersträvas.

– Vi ser fram emot att få samverka med andra institutioner, organisationer och museer för att skapa de bästa förutsättningarna för det nya museet och dess verksamhet. Ett sådant samarbete möjliggör ett Sveriges museum om Förintelsen som når många och finns för alla, säger Maria Jansén.

Uppdraget ska redovisas senast den 18 juni 2021.

Besök museets webbplats