Charlotte Hedenstierna – Jonson

Nyckelord: vikingar, identitet, mobilitet, Birka, kontaktnät, Sidenvägen, krigare, krigarsamhällen, urbanitet

Charlotte Hedenstierna-Jonson är filosofie doktor i arkeologi och arbetar som forskare inom projektet Vikingafenomenet och delar tid mellan institutionen för arkeologi och antik historia vid Uppsala universitet och Statens historiska museer. Hon är utbildad vid arkeologiska forskningslaboratoriet vid Stockholms universitet, disputerade 2006 på en avhandling om den vikingatida krigaren – ”The Birka Warrior, the material culture of a martial society”. Efter disputationen har hon arbetat inom uppdragsarkeologin och som antikvarie på Historiska museet (SHM). Sedan 2011 har hon varit verksam som forskare med projekt vid Historiska museet, Römisch-Germanisches Zentralmuseum (RGZM) i Mainz och Stockholms universitet. Forskningen har rört identiteter och tillhörigheter i samhället under yngre järnålder och vikingatid med särskilt fokus på Birka och kontaktvägarna genom Ryssland och Centralasien.

Projektet Vikingafenomenet

I projektet Vikingafenomenet koordinerar hon arbetet inom den del som kallas Vikingarnas ekonomi. Målet är att utforska vikingatågens organisatoriska och ekonomiska förutsättningar och hur de formas av och formar skandinaviska identiteter. Centrala frågor rör hur räderna var strukturerade, med jämförelser till etablerade forskningen kring ”piracy”, vilken roll kvinnorna spelade och slavhandelns betydelse både för räderna och för samhället i stort. I projektet kommer Charlotte även vidareutveckla sin egen forskning kring rörelsen utefter de östliga handelsvägarna och kontakterna med olika folkgrupper på den eurasiska stäppen.

Publikationer i urval

Viking warrior women? Reassessing Birka chamber grave Bj.581
Av: Neil Price, Charlotte Hedenstierna-Jonson, Torun Zachrisson, Anna Kjellström, Jan Storå, Maja Krzewińska, Torsten Günther, Verónica Sobrad, Mattias Jakobsson och Anders Götherström
Utgiven av: Antiquity Publications Ltd, 2019

Identitätsfragen zwischen Kiew und Birka
Av: Charlotte Hedenstierna-Jonson
Utgiven av: Ullstein Buchverlage/Propyläen Verlag, 2019

Genomic and Strontium Isotope Variation Reveal Immigration Patterns in a Viking Age Town
Av: Maja Krzewinska,  Anna Kjellström, Torsten Günther, Charlotte Hedenstierna-Jonson, Torun Zachrisson, Ayça Omark, Reyhan Yaka, Gulsah Merve Kılınc, Mehmet Some, Veronica Sobrado, Jane Evans, Corina Knipper,  Mattias Jakobsson och Anders Götherström
Utgiven av: Cellpress, 2018

Women at War? The Birka Female Warrior and her implications
Av: Charlotte Hedenstierna-Jonson
Utgiven av: Society for American Archaeology, 2018

Från “grafundersökningar” till undervattensarkeologi. Det arkeologiska Birka
Av: Charlotte Hedenstierna-Jonson
Utgiven av: Historielärarnas förenings årsskrift 2018

A female Viking warrior confirmed by genomics
Av: Charlotte Hedenstierna‐Jonson, Anna Kjellström Torun Zachrisson Maja Krzewińska Veronica Sobrado Neil Price Torsten Günther Mattias Jakobsson Anders Götherström Jan Storå
Utgiven av: American Journal of Physical Anthropology, 2017

Creating a Cultural Expression: On Rus’ Identity and Material Culture
Av: Charlotte Hedenstierna‐Jonson
Ingår i: Identity Formation and Diversity in the Early Medieval Baltic and Beyond.: Communicators and Communication / [ed] Johan Callmer, Ingrid Gustin, Mats Roslund, Leiden, Boston: Brill , 2017

Med utgångspunkt från människorna: sociala roller och samhälleliga funktioner i Birka med utblick mot Gamla Uppsala
Av: Charlotte Hedenstierna-Jonson
Utgiven av: Statens historiska museer, 2016

Spaces and Places of the Urban Settlement of Birka
Av: Charlotte Hedenstierna-Jonson
Utgiven av: Uppsala universitet, 2016

Foreigner and Local: Identities and Cultural Expression among the Urban People of Birka
Av: Charlotte Hedenstierna-Jonson
Utgiven av: Shetland and the Viking World, 2016

Same, same but different. Three case studies reflecting Swedish Husabyar from an archaeological and geographical perspective
Av: Charlotte Hedenstierna-Jonson
Utgiven av: Publications from the National Museum, Studies in Archaeology & History Vol. 20:3, Jelling Series

To own and be owned – The warriors of Birka’s garrison
Av: Charlotte Hedenstierna-Jonson
I publikationen: A. Klevnäs & C. Hedenstierna-Jonson (eds.), ’Own and be owned: archaeological approaches to the concept of possession’. Stockholm Studies in Archaeology, 2016

Close Encounters with the Byzantine Border-Zones – on the Eastern Connections of the Birka Warrior
Av: Charlotte Hedenstierna-Jonson
Utgiven av: Cambridge Scholars Publishing. Cambridge, 2013

The Urban Woman: on the role and identity of women in Birka
Av: Anna Kjellström och Charlotte Hedenstierna-Jonson
Utgiven av: Scandinavian Academic Press, 2014

Böcker

Fynden från ”Svarta jorden” på Björkö – från Hjalmar Stolpes undersökningar
Av: Anne-Sofie Gräslund, Charlotte Hedenstierna-Jonson, Jan Peder Lamm och Rune Edberg
Utgiven: I samarbete med Institutionen för arkeologi och antik historia vid Uppsala universitet, 2018

Fynden från ”Svarta jorden” på Björkö – från Hjalmar Stolpes undersökningar. Studier – äldre uppgifter
Av: Anne-Sofie Gräslund, Charlotte Hedenstierna-Jonson, Jan Peder Lamm och Rune Edberg
Utgiven: I samarbete med Institutionen för arkeologi och antik historia vid Uppsala universitet, 2018

New Aspects on Viking-Age Urbanis
Av: Sven Kalmring, Charlotte Hedenstierna-Jonson och Lena Holmquist
Utgiven av: New Aspects on Viking-Age Urbanism, 2016

Own and be owned: archaeological approaches to the concept of possession
Av: Charlotte Hedenstierna-Jonson, Alison Klevnäs, Fredrik Fahlander, Nanouschka Myrberg, Burström Magnus O. Ljunge, Julia Habetzeder, Ceri Houlbrook och Per Nilsson
Utgiven av: Postdoctoral Archaeological Group, 2015

Birka nu. Pågående forskning kring världsarvet Birka och Hovgården
Av: Charlotte Hedenstierna-Jonson
Utgiven av: Historiska museet Studies 22, 2012

Ta del av fler publikationer på Academias webbplats

Projekt

Pågående

Vikingafenomenet (Vetenskapsrådet 2016-2026)

Vikingatiden (ca 750-1100 e Kr) har länge varit en viktig del av den nordiska identiteten, inte minst i Sverige. Vikingarna och deras historia har skrivits och skrivits om för att passa nya generationers behov och budskap, en process som fortfarande pågår. Senare tiders forskning har rört omfattande och komplicerade processer som statsbildning och kristnande – genomgripande förändringar som ses som en del i bakgrunden till de moderna, skandinaviska nationerna. Något som uppmärksammats i betydligt mindre grad inom samtida forskning är upprinnelsen till dessa processer. Hur såg de samhällen ut som formade dessa människor och varför inleddes denna våldsamma expansion till andra delar av världen just vid den här tidpunkten? Kunskap om hur och varför vikingatiden började kan ge oss en djupare förståelse av bakgrunden till det Sverige som vi lever i idag. Det hjälper oss också att bemöta de ofta problematiska sätt på vilka kunskapen om det förflutna uppfattas och används i dagens samhälle.

Vikingafenomenet finansieras av Vetenskapsrådet (VR 2015-00466) och löper fram till 2025. Projektet fungerar som ett paraply för en mängd olika forskningsfrågor och områden, men huvudfokus ligger på tiden 750–850, då grundvalarna för en ny tid har etablerats och vikingatiden tar sin början.

Ta reda på mer om vikingafenomenet

Atlas över förhistoriska människors genom i Sverige (Riksbankens jubileumsfond och Vetenskapsrådet 2013-2020)

Atlasprojektet utgår från ett tvärvetenskapligt perspektiv som kombinerar molekylär- och populations-genetik, laborativ arkeologi, arkeologi, osteoarkeologi, och beräkningsbiologi för att överbrygga naturvetenskapens och humanioras olika vetenskapliga angreppssätt. Den tvärvetenskapliga metodiken kommer att vara viktig för såväl valet av proverna och hur de analyseras, som för utförandet av de sex specifika forskningsprojekten om demografiska förändringar under förhistorien. Projektet är ett samarbete mellan Stockholms universitet och Uppsala universitet och finansieras av Riksbankens Jubileumsfond (M13-0904:1) och Vetenskapsrådet (2013-01905).

Ta reda på mer om projektet

Färdiga projekt

Birka, Rus’ och nordiska gentes
(Riksbakens jubileumsfond 2010-2015)

Projektets syfte var att ge en ny och fördjupad syn på vad Birka representerar, hur man kan definiera dess befolkning och vad detta kan säga om vikingatidens Sverige. Genom att tillämpa teorier kring gentes och identitet i ett skandinaviskt arkeologiskt sammanhang var syftet även att visa på arkeologins möjligheter att bidra till den pågående forskningsdiskussionen kring identitet, självbild och tillhörighet.

Ta del av slutredovisning

Weltweites Zellwerk (Römisch Germanisches Zentralmuseum, Mainz)

Läs mer om projektpresentation

Forskningskommunikation

Utställningen Vikings Begin

En vandringsutställning om hur vikingatiden började och om föremålens förhållande till omvärlden, deras andliga och magiska betydelse, krigets roll, vikten av vatten, vattenvägar och handelsvägar och hur de påverkade utvecklingen. The Vikings Begin är en produktion av Gustavianum och Uppsala universitet.

Ladda ner artikel om Vikings Begin.pdf

Föredrag ”Krigaren som var en kvinna”

Inspelat föredrag på Historiska museet om Birkagraven:

Nätverk och affilieringar