2017-12-20

Hovrätten fastställer Myntkabinettets äganderätt

Onsdag den 20 december kom Svea Hovrätts dom i en tvist mellan Svenska Numismatiska föreningen och Kungl. Myntkabinettet. Ärendet gäller äganderätten till föremål ur en stor samling mynt, sedlar och polletter, från numismatikern Sven Svenssons kvarlåtenskap.

Den 13 januari 2017 fastställde Stockholms tingsrätt att Myntkabinettet har äganderätten till dessa föremål. Domen överklagades av Svenska Numismatiska föreningen.

Svea Hovrätt instämmer i tingsrättens bedömning och fastställer att Kungliga Myntkabinettet har bättre rätt än Svenska Numismatiska föreningen till dessa föremål. Hovrätten anser också att Svenska Numismatiska föreningen ska ersätta staten för rättegångskostnader med 2 784 000, vilket är en höjning med 900 000 jämfört med det belopp som tingsrätten fastställde.

Läs hela domen här.

Mer information kan lämnas av Kungl. Myntkabinettets chef,
Eva Ramberg, eva.ramberg@myntkabinettet.se, 076 721 95 86