2016-09-20

Fyra extra miljoner till SHMM

I budgetpropositionen som regeringen lämnade på tisdagen föreslås att Statens historiska museer tillförs fyra miljoner kronor årligen 2017–2020. Syftet är att myndigheten ska ges bättre förutsättningar att arbeta för en kunskapsbaserad och reflekterande historieskrivning som även ska ge förutsättningar för ökad delaktighet.

– Vi är självklart oerhört glada över att våra insatser hittills uppmärksammas och ges möjlighet att utvecklas ytterligare i och med tillskottet på fyra miljoner, säger Maria Jansén överintendent på Statens historiska museer (SHMM).

– Frågor som rör historia och kulturarv befinner sig i dag i centrum för en debatt som rör många politikområden. Museerna har här en viktig roll som kunskapscentra kring inte bara historia utan även hur historia har använts för olika syften genom tiderna.

Regeringen anger vidare i budgetpropositionen att införandet av fri entré vid de statliga museimyndigheterna har lagt grunden för att alla människor ska kunna uppleva att dessa museer är till för dem. Att säkerställa att dessa gemensamt finansierade kunskapsinstitutioner genom sin verksamhet utgör offentliga platser för kunskapsinhämtning, idédebatt och upplevelser är en investering, inte minst i en hållbar demokratisk utveckling.

Tidigare i år föreslog regeringen ett samgående mellan Statens historiska museer och Livrustkammaren och Skoklosters slott med stiftelsen Hallwylska museet. Förslaget innebär att en större myndighet bildas, med breddat uppdrag kring historia i Sverige från forntid till nutid. Syftet med förslaget är bland annat att den nya myndigheten, med utgångspunkt i sina samlingar och sin kunskap, ska skapa förutsättningar för det demokratiska samhällets utveckling och säkerställa ett reflekterande förhållningssätt till historia.

– Tillskottet är välkommet också mot bakgrund av de stora utmaningar vi står inför de närmsta åren, säger Maria Jansén.

– Inte minst om regeringens förslag om ett sammangående med Livrustkammaren och Skokloster slott med stiftelsen Hallwylska museet blir verklighet. Då krävs stora satsningar för att uppnå målen för den nya myndigheten.

För mer information kontakta pressansvarig Ulrika Mannberg Günther tel. 08-519 557 31, mobil 070-601 45 07 e-post: ulrika.m.gunther(a)historiska.se.