Wilhelm Lagercrantz

2024-01-03

Digital Companion

Today we are launching a brand-new concept for our museums, the Digital Companion. The idea is that the companion should be your support during the exhibition visit, where information and knowledge are always easily accessible in your palm. First up are the Swedish Holocaust Museum and the Swedish History Museum, and later this year The ...

2024-01-03

Digital följeslagare

Nu vid årsskiftet har vi lanserat ett nytt koncept för våra museer, den digitala följeslagaren. Tanken är att följeslagaren skall vara ditt stöd vid utställningsbesöket där information, kunskap och fördjupningar hela tiden finns lättillgängliga i din hand. Först ut är Sveriges museum om Förintelsen och Historiska museet, senare i år blir det Ekonomiska museets tur. ...

2021-08-26

The digital world of the Vikings

Can you have your cake and eat it too? Or: can you have more information in an exhibition than ever before while still putting the objects in the center? Most of us who work with digital solutions are aware of the benefits with interactive screens. All information does not have to be visible at once. ...

2021-08-24

Vikingarnas digitala värld

Kan man äta kakan men ändå ha den kvar? Eller: kan man ha mer information i en utställning än någonsin tidigare samtidigt som föremålen sätts i centrum? De flesta av oss som arbetar med digitala lösningar är väl medvetna om fördelarna med interaktiva skärmar. All information behöver inte synas på en gång. Det blir ingen ...

2020-10-06

Economy Museum launches new website

The Royal Coin Cabinet changes its name to the Economy Museum, moves to new premises, launches a new brand platform and a new website. It is the first of six museum websites within the National Historical Museums to be rebuilt and modernized. In addition to our six museums, we have two more projects waiting to ...

2020-10-06

Ekonomiska museet lanserar ny webb

Kungliga Myntkabinettet byter namn till Ekonomiska museet, flyttar till nya lokaler, lanserar en ny varumärkesplattform och ny webb. Det är den första av sex museisajter inom Statens historiska museer som byggs om och moderniseras. Förutom våra sex museer har vi ytterligare två projekt som väntar på att få var sin ny webb, projektet Sveriges historia ...

2019-12-02

New web platform for the Swedish National Historical Museums

It’s been almost two years since the The Royal Armoury, Skokloster’s Castle and the Hallwyl Museum merged with the National Historical Museums and it’s about time that we get a common web platform. Our six museums currently have sites of varying scope and with different features and looks. The three museums that formerly formed the ...

2019-12-02

Ny webb­plattform för Statens historiska museer

Nu har det snart gått två år sedan Livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwylska museet gick ihop med Statens historiska museer och det är hög tid att vi får en gemensam webbplattform. Våra sex museer har i nuläget webbplatser av olika omfattning och med olika funktioner och utseende. De tre museer som tidigare bildade myndigheten LSH ...