Uppdrag och vision

Guide som visar en barngrupp runt på Hallwylska museet

Statens historiska museer har till uppgift att främja kunskapen om och intresset för Sveriges historia och att bevara och utveckla det kulturarv som myndigheten förvaltar. Vår verksamhet ska vara en angelägenhet för alla människor i samhället.

Uppdrag och ansvar

Instruktioner för myndigheten

Statens historiska museer är en statlig myndighet som har instruktioner från regeringen som beskriver myndighetens uppdrag. Där beskrivs bland annat att vårt verksamhetsområde är Sveriges historia, byggd främst på de samlingar som vi förvaltar.

Instruktion för myndigheten

Regleringsbrev

Varje år får vi ett regleringsbrev från regeringen som beskriver regeringen till exempel vilka mål och uppdrag vi som myndighet har och hur mycket pengar vi får använda från statens budget.

Regleringsbrev för myndigheten 2021

Vår inriktning

Myndighetens inriktningsplan tar avstamp i nationella kulturpolitiska mål och lagstiftning samt Statens historiska uppdrag. Vår verksamhet ska ta sin utgångspunkt i våra samlingar och miljöer, och i kunskapen om dem. Vi bevarar och förvaltar samlingar och miljöer för nutida och framtida generationer. Våra samlingar ska ge upphov till många olika tolkningar och omtolkningar av historien. Med olika perspektiv, på det förgångna och samtiden, bidrar vi till ett reflekterande förhållningssätt till historia.

Vårt arbete utgår från alla människors lika värde och bidrar till en demokratisk samhällsutveckling. Vår verksamhet ska vara tillgänglig för alla och vi ska bemöta alla på lika villkor oavsett bakgrund, förförståelse, åsikter och funktionsförutsättningar. Verksamheten ska präglas av en öppenhet för delaktighet och medskapande och erbjuda människor tillfälle att inspireras och se nya möjligheter. Ett använt kulturarv blir ett angeläget kulturarv!

Ladda ner inriktningsplan för Statens historiska museer.pdf